School Informatie / ANBI status

Schoolgids en schoolplan
Schoolgids.pdf
Schoolplan.pdf

Formulieren
Felxibel verlof formulier.pdf
Gasten formulier.pdf
Excursie formulier.pdf

Schooltijden
De school is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur. De interne BSO-tijden zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur; schoolactiviteiten en BSO lopen integraal door en de aanwezige stafleden verzorgen ook de BSO-begeleiding.
Vanaf 1 mei 2016 hebben we op De Ruimte ook een peutergroep, vallend onder de wet Kinderopvang. De peuters kunnen komen voor halve of hele dagen: in de ochtend van 8:30 uur tot 12:30 uur, een hele dag van 8:15 uur tot 17:00 uur.


Schoolvakanties
Herfstvakantie Week 42 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie Week 52 & 1 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie Week 9 24-02-2018 t/m 04-03-2018
Pasen Week 13/14 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag Week 17 27-04-2018
Meivakantie + Bevrijdingsdag Week 18 28-04-2018 t/m 06-05-2018
Hemelvaart Week 19 10-05-2018 t/m 13-05-2018
Pinkstervakantie Week 21 19-05-2018 t/m 27-05-2018
Zomervakantie Week 29-34 14-07-2018 t/m 26-08-2018

Visiedagen
Visiedagen zijn voor alle schoolkringleden toegankelijk. Studenten kunnen kiezen voor het bijwonen van de visiedag en krijgen dan een extra flexibel verlofdag. De visiedagen zijn dit jaar op:
Vrijdag 13 oktober 2017
Maandag 8 januari 2018
Donderdag 29 maart 2018

Flexibel verlof
Dit jaar kunnen er 10 flexibel verlofdagen worden opgenomen. Hiernaast krijgen studenten die een visiedag bijwonen 1 extra flexibel verlof dag, er zijn 3 visiedagen dit schooljaar. Deze extra flexibel verlofdagen kunnen pas worden opgenomen als de desbetreffende visiedag is geweest. Formulier voor aanvraag kunt u hier downloaden.

 


AFSPRAKEN EN ALGEMENE INFORMATIE
 
Start van de dag
De koffie en thee staat klaar van 8.30 tot 9.15 uur voor ouders die nog even contact willen maken. Vanaf 9.00 uur zijn de begeleiders helemaal beschikbaar voor de studenten, dus specifieke vragen aan hen tot 9 uur.

Einde van de dag
Als je je kind komt halen, probeer dat dan in een korte tijd te doen. Zoek ze op, laat ze afronden en probeer binnen 15 minuten weer op weg naar huis te gaan.

Afwezigheid: ziek-, laatmelding of flexibel verlof aanvraag
Als je later dan 10:00 uur naar school komt, bel dan voor 10:00 uur naar school.
Als ziek zijn langer dan één dag duurt, dan moeten de ouders/verzorgers op maandag- en donderdagochtend de ziekmelding herhalen.

Flexibel verlof moet uiterlijk op de dag zelf voor 10:00 uur middels dit formulier zijn aangevraagd. Inscannen en mailen is toegestaan, mits dit telefonisch door de ouders met de BHVíer wordt afgesproken. We verwachten van de student dat hij/zij zelf afspraken verzet indien hij/zij niet op een afspraak aanwezig kan zijn.

Telefoon(kosten)
Om de kosten te besparen kunnen studenten 2 keer per dag kort naar huis bellen om bijvoorbeeld (speel-) afspraken te maken.
 
Gasten
Gasten zijn welkom, als je dit minimaal 1 dag van te voren aanvraagt met het daarvoor bestemde formulier. De aanvrager is verantwoordelijk voor de gast. Hij/zij zorgt ervoor dat de gast op de hoogte is van, en zich houdt aan, de regels en afspraken die gelden op school.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor studenten tot 13 jaar is 4848 euro per jaar, inclusief de bijdrage voor BSO van 2025 euro per jaar (BSO is 8 uur per week en kost € 6,25 per uur). De ouderbijdrage voor studenten vanaf 13 jaar is 3576 euro per jaar.
Voor het derde kind van een gezin is de ouderbijdrage 50% en vanaf het vierde kind 25%.

BRIN
BRIN nummer basisonderwijs: 29TU
BRIN nummer voortgezet onderwijs: 29TV

BSO
Kinderopvangtoeslag: gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden nŠ de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Landelijke registratie gegevens van de interne BSO
Naam: BSO De Ruimte
Soort kinderopvang: buitenschoolse opvang
Aantal kindplaatsen: 80
Huidige status: geregistreerd
Status geldig van 22 januari 2009 tot (onbepaald)
Verantwoordelijke gemeente: Soest
Registratienummer Landelijk Register: 133868205

BSO- klachtenprocedure:
Bij Kringoverstijgende klachten, kunt u zich wenden tot www.klachtkinderopvang.nl

Inspectierapport BSO
Inspectierapport KDV
ANBI-status

Stichting De Ruimte Soest heeft de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, dat betekent dat:
De Ruimte zich inzet voor het algemeen belang;De stichting geen winstoogmerk heeft;Alle betrokkenen voldoen aan de integriteiteisen;Bestuurders niet beschikken over de vermogens van de stichting en er niet meer vermogen wordt aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting;Beloning voor bestuurders beperkt blijft tot een onkosten vergoeding;Er een actueel beleidsplan is; zie bijlage: Schoolplan;De kosten en bestedingen in redelijke verhouding staan;Het geld dat overblijft na opheffing besteed zal worden aan een ANBI met soortgelijk doel;De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen; zie bijlage: Financieel Jaarverslag.De doelstelling van de stichting zijn onderdeel van de statuten (zie Statuten)
Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten is onderdeel van het financieel jaarverslag (zie Jaarverslag)


Beloningsbeleid

De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur, vrijwilligers en ZZP'ers. Er zijn geen mensen in (vaste) dienst.
Het beheer over de financiŽle middelen wordt gevoerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur. 

Jaarlijks wordt een financiŽle prognose gemaakt voor het komende schooljaar en worden de financiŽle middelen gealloceerd onder toezicht en met goedkeuring van het bestuur. Met de beschikbare middelen voor beloningen, worden ZZP'ers aangetrokken, die binnen dat schooljaar werkzaamheden verrichten voor de stichting.


FinanciŽle middelen
Het beheer over de financiŽle middelen wordt gevoerd door de penningmeester onder toezicht van het bestuur  Jaarlijks wordt er een financiŽle prognose gemaakt voor het komende schooljaar en worden de financiŽle middelen aan de verschillende budgetten toegewezen onder toezicht en met goedkeuring van het bestuur. 

Stichting De Ruimte Soest
Insingerstraat 39
3766MA  Soest
Fiscaal nummer: 32094263
Telefoon: 035-6015321
website: www.deruimtesoest.nl
email: info@deruimtesoest.nl


Bestuur
Iemke Roos (voorzitter) 
Corlijn Doedens (secretaris)
Gert van den Berg (bestuurslid)
Iris ter Horst (bestuurslid)
Ruud van Middelaar (lid vanuit schoolkring)
Sanne Piekema (lid vanuit schoolkring)
Anne Marie Smetsers (lid vanuit schoolkring)
Megan Loeff (lid vanuit schoolkring)
Evan de With (lid vanuit schoolkring)


Bijlagen
Statuten
Schoolplan.pdf
Jaarverslag
RSIN Stichting De Ruimte.pdf


 
BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren