De kringen


De organisatie van De Ruimte is opgebouwd uit verschillende kringen met als bestuurlijk hart van de school de schoolkring. De schoolkring heeft een aantal subkringen, o.a. de bemiddelingskring, ICT-kring, dierenkring, tuinkring, stafbeleidkring. Deze kringen kunnen naar behoefte ontstaan en verdwijnen.
Deze kringen hebben ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid. Beslissingen binnen deze kringen worden op een sociocratische wijze genomen. Deze manier wordt al eeuwen gebruikt in diverse culturen en wordt steeds meer in de Westerse samenleving toegepast. Bij deze beslissingen tellen alle stemmen van de aanwezigen door middel van consent. Consent betekent dat er geen overwegend bezwaar is dat met argumenten onderbouwd kan worden.
 
Wanneer dit wel het geval is, wordt er gezamenlijk gezocht totdat het bezwaar weggenomen is. De persoon die eventueel een bezwaar heeft moet ook een bijdrage leveren aan het vinden van de oplossing waardoor zijn bezwaar wordt opgeheven. Op deze manier hoeft er niet gestreden te worden om gehoord te worden; er is ruimte om naar elkaar te luisteren. Ieder voelt zich gehoord, er wordt gebruik gemaakt van ieders inzichten en het besluit ontstaat daarmee vanuit het proces. Belangrijk is dat het besluit daarna wordt gedragen door iedereen en dat je elkaar daarna kunt aanspreken op gedrag wanneer dit niet volgens de gemaakt afspraken is.
 
De belangrijkste kring die vorm geeft aan de dagelijkse inrichting van het onderwijs is de schoolkring, de kring die zorgt draagt voor de handhaving van de regels en afspraken heet de bemiddelingskring. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze kringen.


De schoolkring (SK)
Het doel van de schoolkring is het intern besturen van de school door studenten en begeleiders op een gelijkwaardige en sociocratische wijze, opdat de school een veilige omgeving kan zijn waar studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De schoolkring vergadert elke (school)week.

Binnen deze kring gelden bepaalde afspraken, o.a.:
- Alle ingeschreven studenten, inval- en vaste begeleiders hebben een stem in de schoolkring;
- Besluiten van de schoolkring gelden voor de hele school;
- De voorzitter en de notulist worden voor een periode van 4 weken democratisch gekozen door de schoolkring;
- Vergaderpunten worden als voorstellen ingediend. De inbrenger van een punt mag zijn voorstel toelichten.


De bemiddelingskring (BMK)
De doelen van de bemiddelingskring zijn:
- binnen de school te helpen met het oplossen van conflicten waar je zelf niet uitkomt;
- te leren verantwoordelijkheid te nemen en de regels en afspraken te handhaven.

De bemiddelingskring komt elke dag bij elkaar. Binnen de kring worden klachten behandeld die door studenten of begeleiders zijn ingediend via een formulier. Er is altijd een voorzitter aanwezig, een notulist, een rapporteur en een begeleider. De bemiddelingskring begint het duidelijk maken van een ingediende klacht. Wat is er precies gebeurd, wie waren erbij betrokken en welke regels zijn er overtreden. Er wordt eerst geluisterd naar de student die de klacht heeft ingediend, vervolgens wordt er ook geluisterd naar de verdergebrachte student en naar de eventuele getuigen. Vervolgens onderzoekt de bemiddelingskring wat de verderbrenger wil bereiken en wat de kern van zijn klacht is. Hierna komt de bemiddelingskring samen met alle personen die bij de situatie betrokken zijn tot een gezamenlijk gedragen besluit. Dat betekent dat zij vaststellen wat er nodig is om het conflict op te lossen.


BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren