Stichting De Ruimte Soest

Inhoudsopgave

Financiën
Het bestuur
ANBI-status
Gegevens stichting
Bijlagen

Stichting De Ruimte Soest is in 2002 opgericht, zodat democratische school De Ruimte (toen nog Iederwijs Soest) van start kon gaan. In de statuten werd de kringenstructuur vastgelegd en het consentbeginsel. Nog steeds werkt democratische school De Ruimte volgens het sociocratisch kringenmodel, ook het bestuur.

Beloningsbeleid en financiële middelen

De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur, vrijwilligers en zp’ers. Er zijn geen mensen in (vaste) dienst. Het beheer over de financiële middelen wordt gevoerd door de financiële kring onder toezicht van het bestuur. Jaarlijks wordt een financiële prognose gemaakt voor het komende schooljaar en worden de financiële middelen geälloceerd onder toezicht en met goedkeuring van het bestuur. Met de beschikbare middelen voor beloningen, worden zp’ers aangetrokken, die binnen dat schooljaar werkzaamheden verrichten voor de stichting.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ouders, oud-studenten en schoolkringleden (stafleden en studenten), en komt elke maand bij elkaar. Dit zijn de bestuursleden:

Stephan Okhuijsen (voorzitter)
Joep Prommenschenkel (penningmeester)
Ticia Luengo (secretaris)
Jan Paul Venema (bestuurslid)
Olivier van Asperen (lid vanuit schoolkring)
Franc Duking (lid vanuit schoolkring)
Maarten Vonken (lid vanuit schoolkring)
Anne-Mihr Oostenbrink (lid vanuit schoolkring)

ANBI-status

Stichting De Ruimte Soest heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, hetgeen betekent dat:

 • De Ruimte zich inzet voor het algemeen belang;
 • De stichting geen winstoogmerk heeft;
 • Alle betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen;
 • Bestuurders niet beschikken over de vermogens van de stichting en er niet meer vermogen wordt aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting;
 • Beloning voor bestuurders beperkt blijft tot een onkostenvergoeding;
 • Er een actueel beleidsplan is; zie schoolplan;
 • De kosten en bestedingen in redelijke verhouding staan;
 • Het geld dat overblijft na opheffing besteed zal worden aan een ANBI met soortgelijk doel;
 • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen; zie financieel jaarverslag.
 • De doelstelling van de stichting zijn onderdeel van de statuten (zie statuten)
 • Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten is onderdeel van het financieel jaarverslag.

Gegevens Stichting De Ruimte Soest

Stichting De Ruimte Soest
Insingerstraat 39, 3766 MA Soest
Fiscaal nummer: 32094263
Telefoon: 035-6015321
www.deruimtesoest.nl
info@deruimtesoest.nl

Bijlagen